Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  27/2015/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước30/12/2015
  55/2015/TTLT-BTC-BKHCNThông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước22/04/2015
  05/2015/TT-BKHCNThông tư Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia12/03/2015
  04/2015/TT-BKHCNThông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước11/03/2015
  01 /VBHN-BKHCNThông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước28/11/2014
  10/2014/TT-BKHCNThông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước30/05/2014
  07/2014/TT-BKHCNNgày 26/5/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/ 2014/TT-BKHCN qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.26/05/2014
  28/2008/NĐ-CPNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ14/03/2008
   Liên kết website