Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
(Chủ nhiệm Chương trình)

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

 

>Tiểu sử tóm tắt 

 

>Điện thoại: (84.4) 37547670

>E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH TÂY BẮC

 

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh trong BCN

 1.  

  PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

  Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chủ nhiệm

 1.  

  GS.TS. Mai Trọng Nhuận

  Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phó Chủ nhiệm

 1.  

  GS.TSKH. Dương Ngọc Hải

  Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ nhiệm

 1.  

  TS. Trương Xuân Cừ

  Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Phó Chủ nhiệm

 1.  

  GS.TSKH. Vũ Minh Giang

  Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

 1.  

  GS.TS. Đặng Kim Vui

  Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 1.  

  TS. Lê Quang Thành

  Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

 1.  

  TS. Nguyễn Hải Giang

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ủy viên

 1.  

  TS. Vũ Tiến Lộc

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 1.  

  PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang

  Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư ký khoa học

 1.  

  ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

Chánh Văn phòng