Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 18/01/2017, thực hiện Quyết định số 46/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện đề tài: " Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". Đề tài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và GS.TS. Nguyễn Văn Khánh là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhất trí thông qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan