Ngày 25/6/2017, tại khách sạn Mường Thanh huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò, bả sắc cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững" trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc" thuộc Chương trình Tây Bắc do " Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển" là cơ quan chủ trì, PGS.TS Phạm Văn Lợi là chủ nhiệm đề tài. "Cá nhân" chủ trì hội thảo

 

Ngày 25/6/2017, tại khách sạn Mường Thanh huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò, bả sắc cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững" trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc" thuộc Chương trình Tây Bắc do " Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển" là cơ quan chủ trì, PGS.TS Phạm Văn Lợi là chủ nhiệm đề tài. "Cá nhân" chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Ủy ban Dân tộc; UBND, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển và các nhà khoa học thuộc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở Hà Nội và khu vực Tây Bắc, các nhà quản lý thuộc các tỉnh có đồng cư dân các dân tôc ngữ hệ Thái – Kadai sinh sống.

Hội nghị có 4 mục tiêu:

- Tiếp tục làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng Thái - Kadai ở Việt Nam (gồm nhóm Tày – Thái (8 dân tộc: Tày, Thái,  Nùng, Sán Chay (Cao Lan – Sán Chỉ), Giáy, Lào, Lự, Bố Y) và nhóm Kadai (4 dân tộc: La Chí, La Ha, Cơ Lao,  Pu Péo), đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của các cộng đồng dân tộc này trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tiếp tục làm sáng tỏ vai trò, vị trí của cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và cộng đồng Thái - Kadai trên thế giới, trong lịch sử và hiện tại và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò/ vị trí của cộng đồng Thái – Kadai ở Việt Nam và trên thế giới.

- Tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra đối với cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững của cả cộng đồng cũng như vùng Tây Bắc, trên các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Môi trường và Chuyển đổi sinh kế,…

- Đề xuất các chính sách và cơ chế phục vụ cho mục tiêu phát triển đối với cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam và thế giới, trên quan điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc và cả nước, trong quá trình CNH, HĐH, ĐTH và hội nhập khu vực, quốc tế.           

            Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung chính, được bố trí trong 4 tiểu ban:

            - Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về kinh tế;

            - Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về Văn hóa;

            - Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về quản lý xã hội;

            - Phát huy vai trò và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững về môi trường

Ban tổ chức Hội nghị Quốc gia Thái học lần thứ VIII đã nhận được 142 báo các từ 149 tác giả, ngoài Hà Nội và Nghệ An là các tỉnh: Cao Bằng, Đắc Lắk, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Yên Bái. Do điều kiện in ấn, xuất bản hạn chế, chỉ 90 bài được đưa vào Kỷ yếu, tập trung vào 5 phần chính: Phần 1: Những vấn đề chung: 10 bài; Phần 2: Một số vấn đề trong hội nhập và phát triển bền vững về Văn hóa (51 bài); Phần 3: Một số vấn đề trong hội nhập và phát triển bền vững về Kinh tế (9 bài); Phần 4: Một số vấn đề trong hội nhập và phát triển bền vững về Xã hội và Quản lý xã hội (10 bài); Phần 5: Một số vấn đề trong hội nhập và phát triển bền vững về Môi trường (10 bài) (còn lại 2 bài viết về PGS.TS.NGƯT Lê Sỹ Giáo và PGS.TS.NGUT Hoàng Lương, hai nhà khoa học tiêu biểu, nguyên lãnh đạo Chương trình Thái học Việt Nam);

Hội nghị có 2 phiên làm việc toàn thể: Phiên Khai mạc và Phiên tổng kết và 2 Tiểu ban, mỗi tiểu ban có 2 phiên làm việc vào buổi sáng và buổi chiều; Hội nghị ghi nhận tổng cộng 25 tham luận được trình bày và nhiều đại biểu có ý kiến trao đổi và thảo luận, tập trung vào 4 nội dung chính được đặt ra trong Hội nghị: Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các tộc người Thái – Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững trên 4 góc độ văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam lần thứ VIII

Nguồn: Nhóm thực hiện đề tài, mã số KHCN/13-18


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.