Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc", mã số: KHCN-TB.19X/13-18.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc", mã số: KHCN-TB.19X/13-18.

Ngày 16/05/2018, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc", mã số: KHCN-TB.19X/13-18. Đề tài do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển là đơn vị chủ trì và PGS.TS. Phạm Văn Lợi là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan