Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc”, mã số: KHCN-TB.15X/13-18.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc”, mã số: KHCN-TB.15X/13-18.

 Ngày 31/05/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc”, mã số: KHCN-TB.15X/13-18. Đề tài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì và PGS.TS. Phạm Quốc Thành là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan