Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc: KHCN-TB.14X/13-18.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc: KHCN-TB.14X/13-18.

Ngày 31/05/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc”, mã số: KHCN-TB.14X/13-18. Đề tài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì và TS. Bùi Chí Trung là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan